Tiểu thuyết

  Tiểu thuyết là một thể loại văn xuôi có hư cấu, thông qua nhân vật, hoàn cảnh, sự việc để phản ánh bức tranh xã hội rộng lớn và những vấn đề của cuộc sống con người, biểu hiện tính chất tường thuật, tính chất kể chuyện bằng ngôn ngữ văn xuôi theo những chủ đề xác định.

  Mật mã Da Vinci

  Mật mã Da Vinci

  Dan Brown
  Thung lũng khủng khiếp

  Thung lũng khủng khiếp

  Arthur Conan Doyle
  Dấu bộ tứ

  Dấu bộ tứ

  Arthur Conan Doyle
  1930

  1930

  Triệt Hạ Lưu Dương
  Tạ Trường Lưu

  Tạ Trường Lưu

  Xương Bồ
  Lục Tiêu

  Lục Tiêu

  Noãn Dương Thiển Niệm

  © 2017 Tusach.org, 714team.