Tiểu thuyết

  Tiểu thuyết là một thể loại văn xuôi có hư cấu, thông qua nhân vật, hoàn cảnh, sự việc để phản ánh bức tranh xã hội rộng lớn và những vấn đề của cuộc sống con người, biểu hiện tính chất tường thuật, tính chất kể chuyện bằng ngôn ngữ văn xuôi theo những chủ đề xác định.

  Người Hầu Của Quý Ông

  Người Hầu Của Quý Ông

  Chi Phương Khỏa Lạp
  Tướng Quân, Nhĩ Định Trụ

  Tướng Quân, Nhĩ Định Trụ

  Nhất Thế Hoa Thường
  Ngủ Đông

  Ngủ Đông

  Trủng Cảnh Chỉ Hi
  Trường Công

  Trường Công

  Lê Hoa Yên Vũ

  © 2017 Tusach.org, 714team.